Jeg tilbyder

Jeg tilbyder supervision, vejledning, sparring og undervisning i alle aspekter af livet med børn og unge, som har gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autisme og ADHD/ADD. Hvad enten du er forælder eller fagperson, kan jeg sammensætte et forløb, som matcher de specifikke behov.

Supervision af hjemmetræning
Et hjemmetræningsforløb bevilges efter Servicelovens §32a og sammensættes individuelt i samarbejde med kommunen og forældrene. De fleste forløb starter med en årskontrakt med fuld intensitet, som kan justeres op eller ned ved kommunens årlige behovsvurdering.

Et forløb med fuld intensitet vil typisk indebære 8 timer/md til supervision, observation og møder. Der beregnes et tilsvarende antal timer til forberedelse, skriftlighed og administration. Dertil kommer transporttid.

Specialpædagogisk afdækning

En specialpædagogisk afdækning har til sigte at konkretisere barnets udfordringer og behov. Hvis et barn beskrives med vendinger som: ”behov for struktur og forudsigelighed”, ”nedsat arbejdshukommelse”, ”eksekutiv funktionsnedsættelse” eller ”socialkognitive udfordringer”, er afdækningen et godt redskab til at få øje på præcist hvor, hvornår, hvordan og under hvilke betingelser dette kommer til udtryk i de specifikke kontekster, som udgør barnets læringsmiljø. Afdækningen beskriver endvidere barnets ressourcer og munder ud i anbefalinger til stabiliserende og udviklende tiltag.

En specialpædagogisk afdækning kan udføres som et retningsgivende fundament for et kommende hjemmetrænings- eller vejledningsforløb, eller den kan udgøre et led i en uafhængig stillingtagen til relevante hjælpeforanstaltninger for et barn.

Specialpædagogisk vejledning, familier

Familier med børn, som har diagnostiske udfordringer, kan søge om et specialpædagogisk vejledningsforløb efter Servicelovens §32. Kommunerne har som regel deres eget beredskab af specialpædagogiske konsulenter, men i særligt komplekse tilfælde kan en mere specialiseret og intensiv indsats være påkrævet. Det kan være i tilfælde med skolevægring, alvorlig mistrivsel, forlist samarbejde med skole/institution, eller en meget kompleks diagnoseprofil.

Et specialpædagogisk vejledningsforløb sammensættes individuelt i samarbejde med kommunen og forældrene.

I tilfælde af manglende bevilling kan specialpædagogisk vejledning rekvireres og finansieres af forældrene selv.

Måske oplever du, at du har prøvet ”alt”, men effekten af dine tiltag stemmer ikke altid overens med de mange gode intentioner?

Specialpædagogisk vejledning, fagfolk
Alle børn har ret til at føle sig fysisk, socialt og læringsmæssigt inkluderet i et fællesskab, men hvordan sikrer skolen et læringsmiljø, som medfører trivsel, udvikling og læring for en børnegruppe med vidt forskellige forudsætninger og behov?

Inklusion er på dagsorden i alle pædagogiske miljøer, hvor forudsætningerne er lige så forskellige som børnene. Ofte matcher de tilførte ressourcer ikke opgavens omfang, og de gode intentioner udfordres af sparsomme muligheder for kompetenceudvikling.

Jeg tilbyder vejledning, sparring og undervisning til lærere, pædagoger, AKT-medarbejdere og skoleledere, som ønsker forståelsesmæssig forankring og konkrete redskaber til vellykket inklusion. Indsatsen kan tage udgangspunkt i et specifikt barn eller en klasse med op til flere inkluderede elever. Vejledningen målrettes det involverede personale omkring barnet eller klassen.

Kontakt info

Lene Atkins
ABA-supervisor, specialpædagogisk konsulent, AKT- og inklusionsvejleder.

www.atkinsakt.dk
Tlf: 5191 4004
Mail: lene@atkinsakt.dk
8464 Galten
CVR : 41437324

Skriv til mig

Navigation

Om

Hos Atkins AKT kan du få hjælp til at forstå det enkelte barns ressourcer, udfordringer og behov, og håndtere disse i netop jeres hverdag. Jeg stiller en bred viden, højt specialiserede kompetencer og mange års erfaring til rådighed, så vi sammen kan gå på opdagelse i, hvad der skal til for at støtte netop dit barn bedst muligt.