Indsats

Læringsbetingelser
Det er sjældent svært at få øje på, hvilke færdigheder barnet mangler eller med fordel kunne lære. Den indledende opgave ligger i at skabe betingelserne for, at det kan komme til at ske.
Hvis et barn har ventet længe på den rette hjælp, kan det være overbelastet og fuld af mistillid til omverdenen, herunder de velmenende voksne, som gør alt, hvad de kan for at hjælpe. I nogle tilfælde ses deciderede stress-symptomer, voldsom kravafvisende adfærd og et højt konfliktniveau. Da kan der være et stykke vej til, at barnet trygt kan overgive sig til de forandringer og nye tiltag, som hjemmetræningen medfører.
Selv i knap så alvorlige tilfælde er der ofte opstået nogle uhensigtsmæssige mønstre i relationerne, eller nogle adfærdsmæssige uvaner som står til hinder for, at barnet kan eller vil indgå i læringsprocesserne. Meget kan løses ved at sikre, at barnet oplever den fornødne grad af overblik og kontinuitet i dagligdagens struktur og rutiner, såvel som i måden de voksne guider og responderer på barnet.
Arbejdet med at justere læringsbetingelserne er en vigtig del af hjemmetræningen, særligt de første 3-6 måneder. Forældre skal tilegne sig både rationalet og redskaberne, som skal sikre, at barnet både evner og lyster at samarbejde om den rammesætning, vi tilbyder ham, og de læringsmål, som står i kø.

En forudsætning for al læring er, at børnene føler sig trygge og kompetente i de kontekster og relationer, de indgår i. Jeg har specialiseret mig i netop dette samspil mellem barn og kontekst.

Læringsramme
Jeg tilrettelægger alle indsatser fra mindst til mest indgribende, så læring foregår under så naturlige betingelser, som det er muligt for det pågældende barn. Det gør generaliseringen nemmere, og sandsynliggør at færdighedernes anvendelighed hurtigt bliver tydelig for barnet.
Det kan godt være, det at lære påklædning, turtagning, angsthåndtering, bogstavlyde eller at møde til tiden ikke er sjovt i sig selv, men så må vi være kreative og gøre, hvad vi kan for, at indlæringen i bedste fald gøres sjov, og som minimum meningsfuld og relevant. Motivation er altafgørende, og hvis børnene elsker at hoppe på trampolin, spille Minecraft eller gå på café, kan en del af indlæringen tilrettelægges derefter.
Rammen skal være fleksibel og tage højde for barnets aktuelle dagsform og kapacitet. Barnet inddrages så vidt muligt i planlægningen, og har direkte eller indirekte indflydelse på tempo, rækkefølger og indholdsmæssige prioriteringer fra dag til dag.

Børn med særlige forudsætninger har brug for skræddersyede betingelser, som fremmer deres trivsel og udvikling på alle områder.

Læringsmål
Alle børn kan lære nyt, hvis målene tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone, færdighedernes funktionalitet og barnets motivation.
Det overordnede mål er, at alle børn kan indgå mest muligt selvstændigt, meningsgivende og ligeværdigt i de fællesskaber, som udgør deres liv og dagligdag, nu og på længere sigt.
Jeg har god erfaring med at lade barnet og konteksten vise vejen til de bedste prioriteringer. Hvis kammeraterne spiller Fortnite eller rundbold, kan det være, barnet kunne have interesse i at være med. Hvis familien praktiserer religiøse ritualer, er det måske relevant at styrke barnets forudsætninger for deltagelse heri – eller hvis børnehaven er optaget af udeliv eller sanglege, kan hjemmetræningen støtte op om dette.
Afhængigt af barnets alder og funktionsniveau er der selvsagt stor forskel på, hvilke konkrete læringsmål, der giver mening. De yngste børn skal have en masse basisfærdigheder på plads, mens teenagerne måske bakser med identitet, hygiejne og fritidsliv. En udviklingsplan indbefatter følgende områder efter relevans:

 • Samarbejdsforudsætninger
 • Interaktion og samspil
 • Sociale færdigheder
 • Socialkognitiv forståelse
 • Selvstændighed og selvhjælp
 • Sprog og sprogforståelse
 • Kommunikation
 • Identitet og selvforståelse
 • Kognitive læringsforudsætninger
 • Kognitive færdigheder
 • Motorik og sansning
 • Leg og aktivitet

Vi har et stort etisk ansvar for, at alt, hvad vi gør, reelt understøtter barnets trivsel, muligheder og livskvalitet, og at vi altid er klar til at justere og tilpasse vores planer derefter.

Supervision
De børn, som visiteres til hjemmetræning, har brug for en omfattende og højt specialiseret indsats, som forældrene skal have god støtte til at varetage. Derfor bliver supervisionerne et uundværligt omdrejningspunkt gennem hele forløbet. Det er her, indsatsen tilrettelægges og kvalificeres, og det er her, vi sammen holder hånden under barnets såvel som familiens trivsel og udvikling.

I praksis mødes teamet (forældre og supervisor, evt. hjælpetrænere, fagfolk og øvrigt netværk) og evaluerer på indsatsen siden sidste supervision, og planlægger perioden frem til den næste. Vi drøfter løbende de kort- og langsigtede mål og vejen dertil. Ofte er børnene hjemme, så de kan indgå i aktiviteter og interaktion og, afhængigt af alder og funktionsniveau, inddrages i nye tiltag. Der gives feedback på eventuelle observationer eller videomateriale.

Supervisionen er også et forum, hvor det forståelsesmæssige fundament for indsatsen bliver støbt. Forældre og eventuelle andre aktører tilegner sig den ABA-faglige tilgang, herunder at arbejde med funktionel adfærdsanalyse og de metodiske læringsprincipper. Der arbejdes gennemgående med indsigten i det pågældende barns diagnostiske udfordringer, neurologiske, sensoriske, kognitive og følelsesmæssige tilstande, og hvad de betyder for barnets udsyn og interaktion med omverdenen.

De fleste supervisionsforløb foregår i en vekselvirkning mellem sparring, vejledning, supervision, oplæring, hands-on træning og observation, drøftelse af fagspecifikke temaer, psykoedukation og forældretræning. Jeg bestræber mig på at finde en dynamisk form, som passer til den enkelte familie og dennes samlede livsomstændigheder. Jeg går respektfuldt til værks i bestræbelserne på at skabe fælles mening, motivation og ejerskab i teamet.

Kontakt info

Lene Atkins
ABA-supervisor, specialpædagogisk konsulent, AKT- og inklusionsvejleder.

www.atkinsakt.dk
Tlf: 5191 4004
Mail: lene@atkinsakt.dk
8464 Galten
CVR : 41437324

Skriv til mig

Navigation

Om

Hos Atkins AKT kan du få hjælp til at forstå det enkelte barns ressourcer, udfordringer og behov, og håndtere disse i netop jeres hverdag. Jeg stiller en bred viden, højt specialiserede kompetencer og mange års erfaring til rådighed, så vi sammen kan gå på opdagelse i, hvad der skal til for at støtte netop dit barn bedst muligt.